Regulamin udzielania wsparcia podopiecznym Fundacji Niesiemy Nadzieję

Regulamin udzielania wsparcia podopiecznym Fundacji Niesiemy Nadzieję do pobrania

Regulamin udzielania wsparcia podopiecznym Fundacji Niesiemy Nadzieję

§1

 1. Niniejszy Regulamin ma charakter dokumentu wewnętrznego i określa zasady, na jakich Fundacja Niesiemy Nadzieję udziela wsparcia swoim podopiecznym.
 2. Fundacja zajmuje się udzielaniem wsparcia i opieką nad chorymi oraz niepełnosprawnymi osobami, niezależnie od ich wieku, które znajdują się bardzo trudnej sytuacji materialnej lub życiowej. Działalność opiekuńcza prowadzona jest zgodnie z postanowieniami Statutu Fundacji.
 3. Obszarem działalności opiekuńczej Fundacji jest cała Polska, lecz w pierwszej kolejności pomoc jest udzielana mieszkańcom Poznania i Wielkopolski.

  §2

 1. Z pomocy Fundacji mogą korzystać osoby chore lub niepełnosprawne, które zgłoszą się same, zostaną zgłoszone przez ich opiekunów, którym zostanie zaproponowana pomoc przez Fundatora, Członków Zarządu Fundacji lub przez Członków Rady Fundacji. W ostatnim przypadku niezbędna jest zgoda Zarządu Fundacji.
 2. Decyzja o udzieleniu wsparcia osobie chorej lub niepełnosprawnej jest decyzją suwerenną Fundacji.
 3. Czas udzielania wsparcia osobie chorej lub niepełnosprawnej nie jest określany. Zarząd Fundacji ma prawo zakończyć otaczanie opieką podopiecznych, jeśli przemawiają za tym określone okoliczności, np. poprawa stanu zdrowia, poprawa sytuacji materialnej podopiecznego, nie przestrzeganie zasad niniejszego regulaminu przez podopiecznego lub jego opiekunów, pogorszenie się sytuacji Fundacji.
 4. Przyjmowanie kolejnych podopiecznych jest uzależnione od możliwości udzielania im wsparcia przez Fundację.
 5. Wsparcie Fundacji może mieć charakter jednorazowy, okresowy lub stały, w zależności od poczynionych ustaleń między Zarządem Fundacji a podopiecznym lub jego opiekunem.
 6. Zakres i charakter wsparcia jest każdorazowo ustalany indywidualnie z podopiecznym lub jego opiekunem, co oznacza, że Fundacja nie zapewnia pomocy wszystkim podopiecznym na tych samych warunkach.
 7. Zakres i charakter wsparcia mogą ulegać zmianom w czasie gdy podopieczny pozostaje pod opieką Fundacji. Decyzja w tym względzie należy do Fundatora lub Zarządu Fundacji.

§3

1. Podopieczni pozostający pod opieką Fundacji mają swoje prawa i obowiązki, których przestrzeganie jest konieczne, aby korzystać z przysługujących im praw.
2. Prawa podopiecznych lub ich opiekunów.
2.1. Osoba, której zaproponowano pomoc ma prawo do opieki i wsparcia, zgodnie z
postanowieniami, które opisano w paragrafie 2 niniejszego Regulaminu.
2.2. Podopieczny lub jego opiekun mogą wnioskować o zmianę zakresu lub formy wsparcia dla osoby je otrzymującej w czasie gdy pozostaje ona pod opieką Fundacji.
Decyzja w tej sprawie leży w gestii Zarządu Fundacji.
2.3. Podopieczny lub jego opiekun ma prawo wglądu do prowadzonej w Fundacji
dokumentacji osoby otrzymującej wsparcie, która jest przechowywana w związku z udzielaniem mu opieki.
2.4. Podopieczny lub jego opiekun ma prawo w dowolnym momencie zrezygnować z
pomocy jaką oferuje mu Fundacja. O fakcie tym należy poinformować Zarząd Fundacji. 2.5. Podopieczny lub jego opiekun może zastrzec sobie prawo do wykorzystywania wizerunku osoby otrzymującej wsparcie. Prawo do niewykorzystywania wizerunku można zastrzec przez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie. Brak takiego oświadczenia woli jest jednoznaczne z tym, że Fundacja dla realizacji swoich celów statutowych może, w razie takiej potrzeby, korzystać z wizerunku osób pozostających pod jej opieką.
3. Obowiązki podopiecznych lub ich opiekunów.
3.1. Podopieczny lub jego opiekun ma obowiązek poinformować Fundację o poprawie
jego sytuacji materialnej, o ile ta poprawa jest znacząca i ma wpływ na standard życia podopiecznego.
3.2. Na prośbę Fundacji podopieczny lub jego opiekun ma obowiązek, w zakresie swoich możliwości, angażować się w działania wspierające Fundację, np. udostępniać na swoich mediach społecznościowych informacje o organizowanych akcjach charytatywnych, zaznaczać polubienia lub komentować posty na FB Fundacji itp.
3.3. Podopieczni lub ich opiekunowie nie mogą zatajać faktu otrzymywania wsparcia ze strony Fundacji, jeśli taka informacja jest konieczna do ujawnienia osobom trzecim.
3.4. Wszyscy podopieczni lub ich opiekunowie mają obowiązek dbać o dobre imię Fundacji i, w miarę możliwości, działać na rzecz umacniania jej pozytywnego wizerunku.
3.5. W szczególnych i uzasadnionych przypadkach, Fundacja może poprosić podopiecznego lub jego opiekuna o pomoc przy organizacji akcji charytatywnych lub innych wydarzeń, które mają związek z realizacją celów statutowych Fundacji. W takim przypadku podopieczny lub jego opiekun, jeśli pozwalają na to okoliczności, ma obowiązek zaangażować się działania, o których mowa powyżej. Włączenie się w organizację takiej inicjatywy nie wiąże się z gwarancją uzyskania bezpośredniej korzyści materialnej dla zainteresowanego. Decyzja w sprawie zadośćuczynienia osobom włączającym się w inicjatywy Fundacji należy do jej Zarządu.

§4

Nieprzestrzeganie obowiązków zawartych w niniejszym Regulaminie przez podopiecznych Fundacji lub ich opiekunów stanowi podstawę do zaprzestania wsparcia jakie otrzymywała osoba pozostająca pod opieką Fundacji. Decyzja o zaprzestaniu udzielania pomocy może być podjęta przez Fundatora lub Zarząd Fundacji. Fakt ten zostaje zakomunikowany podopiecznemu lub jego opiekunowi. Decyzja taka jest ostateczna i nie ma od niej odwołania.

Regulamin został przyjęty uchwałą Zarządu Fundacji Niesiemy Nadzieję po konsultacji z Członkami Radę Fundacji i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku